Späť na zoznam

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA ŠAHY

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA ŠAHY

Autori
  • Ing. arch. Edita Vráblová, PhD.
  • Ing. arch. Adam Kubica
  • Ing. arch. Lucia Levičanin
  • Ing. arch. Antonije Levičanin
  • Investor Architektonická súťaž SKA
  • Lokalita Šahy
  • Riešená plocha 730m2
  • Rok 2017

Citlivá rekonštrukcia s úpravou exteriéru a interiéru

Pri návrhu rekonštrukcie bývalého hospodárskeho pavilónu materskej školy na ZUŠ bolo pre nás kľúčové zachovanie jej jestvujúcej pôdorysnej formy, či reakcia na materiálové riešenie. Existujúca komunikácia, krytá translucentným materiálom, prepája jednotlivé pavilóny nielen funkčne, ale aj výrazovo 
a zároveň slúži ako prvok pre navádzanie, či definovanie verejného a polosúkromného priestoru. Stáva sa preto ideálnou pozíciou, pre vstupy do areálu i do jednotlivých pavilónov. Základnou úpravou bolo uzavretie súčasného vstupu do areálu práve zo severnej časi a využitie prekrytej komunikácie, prepájajúcej jednotlivé objekty, pre priestor na vstupy do areálu, lineárnu galériu a čiastočné oplotenie zo strany ulice. Oplotenie zvyšnej časti areálu je riešené prostredníctvom drevených lamiel, ktoré citujeme vo viacerých polohách areálu. Pozdĺž komunikácie sú umiestnené tri vstupy. Prvý vedie priamo do objektu hudobného pavilónu a ďalšie dva vedú naprieč komunikáciou do predpolia klubu seniorov a do predpolia knižnice. Štvrtý vstup využíva potenciál lineárneho navádzania hmoty komunikácie do južnej časti areálu, priamo k rieke Ipeľ pomedzi pavilón knižnice a pavilón kreslenia a tanca. Vo vonkajšom kontakte areálu s okolím navrhujeme vytvorenie verejného priestoru a partičnú úpravu povrchov komunikácií a jednotlivých vstupov. Vertikálne lamely, citujúce navrhované oplotenie a osadené do komunikácie, akcentujú vstupné predpolia a slúžia aj ako bicyklové stojany, či panely na prezentáciu tvorby alebo diania v jednotlivých pavilónoch. Pozdĺž cestnej komunikácie je umiestnených 33 parkovacích miest pre užívateľov a návštevníkov areálu, z toho 4 sú vyhradné pre invalidov.

Exteriér projektu ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA ŠAHY

Hmotové riešenie rekonštrukcie objektu navrhovaného hudobného pavilónu ZUŠ reflektuje náš postoj k existujúcemu objektu bývalého hospodárskeho pavilónu. Navrhovaná nadstavba je hmotovo i materiálovo výrazne odlíšená od tej súčasnej. Dôležitým hmotovým i prevádzkovým prvkom je reprezentatívna multifunkčná sála, ktorá si vyžaduje aj čiastočnú prístavbu k existujúcemu objektu zo západnej strany do ulice. Sála sa tak nachádza v ústrednej polohe objektu, v horizontálnom i vertikálnom smere, nakoľko má slúžiť mimo konania koncertov ako rozptylový priestor pre žiakov umeleckej školy. Napriek jej reprezentívnemu charakteru a proporcií, ťahajúc sa cez dve podlažia, nebude pôsobiť pre koncertujúcich žiakov stresujúco, nakoľko majú možnosť tam tráviť čas nielen počas koncertov. Multifunkčná sála je zo západnej časti v kontakte s ulicou, jej zvyšný obvod tvorí zo severnej časti sklad a priestor na prípravu účinkujúcich, vo východnej časti sú radené individuálne učebne pre 1-3 žiakov, v kontakte s terasou, slúžiacou na výučbu v exteriéri.

Z južnej časti hraničí so sálou učebňa pre skupinu 10 – 15 žiakov a v rožnom priestore je umiestnená vertikálna komunikácia, sociálne zariadenia a skladové priestory. Radenie individuálnych učební ako aj umiestnenie skupinovej učebne v nadstavovanom 2. NP kopíruje pôdorysný vzhľad na prízemí. V rožnej polohe 2. NP sa v bezprostrednej blízkosti vertikálnej komunikácie nachádzajú kancelárie riaditeľstva školy s príslušným sociálnym zariadením. Multifunkčná sála je galerijný priestor, vypínajúci sa cez dve podlažia, čo umožňuje vizuálny kontakt z 2. NP. Opláštenie nadstavovanej časti translucentnými panelmi odčleňuje existujúci objekt od novo-dobudovaného, no zároveň cituje materiál súčasne využitý na prekrytie prepájacej komunikácie.

Kontakt

Vytvorme spolu budúcnosť

Načrtnite nám svoje predstavy, my vám navrhneme priestor pre nevšednú budúcnosť. Stačí nás len kontaktovať.
Mám záujem o...
Chcete niečo vlastné?
Vybrať dátum